Dette gjorde Torskangerpoll Musikklag i 2008

 

1. STYRE OG UTVAL
Styret har denne sesongen hatt følgande samansetning:
Leder: : Johan Wåge
Nestleder : Roar Ståle Vedvik
Sekretær : Reidunn Øksdal/ Stine Kråkenes (hausthalvåret)
Kasserer : Ingunn Kvalheim
Styremedlem : Tove Nerland
1. varamedlem : John Svarstad
2. Varamedlem : Stine Kråkenes
Noteutvalg: : John Inge Våge, Johanne Velle, Ola Refset, Anne Mari knotten

Revisor . Kåre Våge, Marianne Lund
Valgnemnd : Bjarte Færestrand, Sølvi Loen, Laila Mykland
Husansvarlig : Arne Øvrelid, Harald Oppedal, Tor Åge Gravdal
Uniformsansvarlig : Eli Refvik
Materialforvalter : Terje Våge
Noteforvalter : Harald Oppedal
Repr. i Bygdelaget : Alice Haus Wåge har møtt.

2. AKTIVITETER
Det store i 2008 var fyrst og fremst på nytt å delta i NM for brassband og hale i land seieren mellom 22 konkurrerande korps i fjerde divisjon. Nyttårskonserten vart og vellykka der vi framførte både drømprosjektet og NM-stykket Kaleidoscope. Vi stod og som arrangør av den siste Sogn og Fjordane meisterskapen i NMF sin regi, som vart eit flott arrangement. På Tall ship races i Måløy framførte vi Drøm prosjektet med engelsk tekst.
Vi har hatt fire øvingshelger. Den eine øvingshelga var som blåtur til Sandane 6. – 8. juni. Her holdt vi tre småkonsertar.
17. mai deltok vi som vanleg både i Holvik og Vågsvåg. Det var basar, julegrantenning og juletrefest i Vågsvåg.
Vi har hatt 2 dugnadsdagar på Gravdal skule med utvendig vedlikehold.
Også dette året har Lisbeth Helen Våge dirigert oss.
Styret har hatt 12 styremøter i 2008.

3. ÅRSMELDING PÅ ARRANGEMENT
Sjå vedlegg frå s. 6 og utover.

4. RAPPORT FRA HUSSTYRET FOR GRAVDAL SKULE
Dugnadsarbeid.
I 2008 er det utført tilsammen 210 dugnadstimer. Lørdag 3.mai var 14 personer i arbeid og utførte 78 timer og lørdag 24.mai , personer med tilsammen 34 timer. Prosjektgruppa har i 2008, tilsammen utført 98 timer i forbindelse med arbeidsmøter og prosjektarbeid.
Arrangement.
14. mai arrangerte prosjektgruppa i samarbeid med Vågsøy historielag , historiekveld med presentasjon/utstilling av foreløpig innsamlet historisk materiale. Ca 70 personer med Fylkesarkivarene Snorre Øverbø og Dagfinn Kleppa i spissen, var til stede. Historielaget sponset bevertning og Inger og Mathilde sørget for flott servering.
Følgende utvendig arbeid er blitt utført på skulebygget:
Knuste ruter i 1.etasje er blitt skiftet og vinduene har fått andre gangs malingstrøk. I kjelleretasje er knuste ruter skiftet og vinduene er blitt malt. Det er også utført maling på vegger som ikke ble ferdigmalt i 2007. To vindu i kjelleretasje er i så dårlig forfatning at dei må skiftes. Nye vindu er laget og blir satt inn våren,sommeren 2009.
Planlagt arbeid i 2009.
Loftetasjen skal inredes til lager med hyller og skap.
1. etasje skal pusses opp til god standard. Arkivskap og reol for dokumentmapper skal skjermes med skyvedører eller annen skjerming. Avhengig av finansiering, skal taket senkes og isoleres, og dei gamle varmeovnene skal demonteres og erstattes med varmepumpe. Kjellerstuen skal pusses opp og det skal settes opp skillevegg til kjøkkenet.
Økonomi:
For 2008 har prosjekt Kulturhistorie Gravdal skule fått 30.000 fra statlige midler og 10.000 fra bank. For 2009 er der sendt søknader om midler/sponsing til 24 forskjellige private og offentlige bidragsytere.
Sluttord:
Husstyret/prosjektgruppa vil takke alle som har bidratt med dugnad i året som er gått, og håper på fortsatt god dugnadsånd i 2009.
Arne, Rune, Tor Åge, Harald

5. NOTEUTVAL
Noteutvalet har hatt jevnlige møter der vi har plukka ut musikk for hele året. I tillegg har noteutvalget vert representert på andre møter, bl. anna i forbindelse med The Tall Ships Races. Vi har også hatt tett kontakt med Eirik Gjerdevik angående musikkstykke til NM-09.
Større Arrangement:
Nyttårskonserten, der vi spelte følgande: March Praise, Sparkling Slides (Trombonegruppa), Solo Secondo (John Inge på ”skrukkete” althorn), I Remember Clifford (Anette Torskangerpoll), Szardas (Eirik Gjerdevik), Angel (Ane Barmen), Kaleidoscope (NM-stykke). I andre avdeling fremførte vi Drømkonserten: ”Ut mot havet” av Idar Torskangerpoll.
To øvingshelger i forkant av NM. Den eine 18. – 20. januar, den andre 1. – 3. februar. Vi øvde på Kaleidoscope på begge desse øvingshelgane.
NM Brass I Bergen 7. – 10. februar der vi spelte Kaleidoscope og vann 4. divisjon. Øvingshelg 19. og 20. april i Holvik skule med parkkonsert i Måløy lørdag. Her spelte vi lett musikk ifra repertoaret, bl. anna ein del marsjer.
17. Mai, der vi spelte Officer of the Day, Diciplin, E Pluribus Unum, Death or Glory, The Middy, Exellentia, Quick March Holyrood. I tillegg hadde vi marsjer som vi spelte i lag med Holvik Skulekorps, Anchors Aweigh, Officer of The Day, Coast Guards, Diciplin, Gallant Marines. På grendahuset i Vågsvåg spelte vi fleire melodier fra Nasjonalsangheftet og vi spelte De unge slekter, og Norge i rødt hvitt og blått av Arne Torskangerpoll.
Frelsesarmè-speling den 31. mai der spelte March Praise, O store Gud (salmebok), Fagert er landet (Idar T.poll), I don’t know how to love him (Alice), Løft ditt blikk og Navnet Jesus fra Salmehefte og avslutta med en marsj ifra marsj-heftet.
Øvingshelg 6. – 8. juni på Sandane. Der jobba vi stort sett med det nye NM-stykket, Music for a Festival. Vi øvde også på Drøm-konserten i tillegg til litt anna lett musikk. Vi hadde fleire småkonserter denne helga, oppe i ei mark i et byggefelt og inne i hagen til ein jubilant som vi ikkje kjende. Vi spelte lett underholdningsmusikk her. På lørdagen spelte vi nede i sentrum av Sandane og her spelte vi også underholdningsmusikk.
Jonsokafta deltok fleire musikanter fra laja i diverse spelinger rundt om i distriktet. The tall Ship Races der vi 1. august fremførte drømkonsert på torgscena i Måløy. Idar Torskangerpoll dirigerte og Eirik og Anette var solister som før.
Øvingshelg 3. – 5. oktober på Skavøypoll skule. Lisbeth var instruktør og vi øvde på repertoar til Fylkesmesterskapet, March Praise, I know thou art mine, Bunch oh Bones og Prelude to a new Age. I tillegg øvde vi på programmet til Musikkbasaren.
Musikkbasaren 26. oktober: Quick march Holyrood, I don’t know how to love Him, Be a Clown, I know thou art mine, Arioso, Bunch oh Bones og March Praise.
Siste Fylkesmesterskap for Sogn og Fjordane 13. – 15. Der fremførte vi programmet som vi øvde inn på øvingshelga 3. – 5. oktober.
Julegrantenning i Vågsvåg 30. november,. Her spelte vi julemelodier fra juletoner- heftet. Vi spelte både ute og inne.
Julekonsert i kirka den 21. desember. Der spelte vi Sheperds Song og I know thou art mine. På slutten spelte vi til allsangen Deilig er Jorden med Arne Torskangerpoll sin variasjon på slutten. Vi var teknisk arrangør for dette arrangementet.
Juletrefest i grendahuset i Vågsvåg 27. desember med redusert korps. Der fremførte vi Sheperds Song og julehymner fra heftet. Men synge det kunne vi, og vi fikk ei runde med ”løft ditt blikk” i år også.
Dette året hadde vi et notebudsjett på 10000 kroner og vi har ikkje brukt opp alt.
Nye stykker kjøpt inn i år: Watch your step, Bounch oh Bones, Be a clown, Hymn of the Highlands, I know thou art mine, Thorn-Eric’s song og Arioso.
John Inge Våge, Anne Mari Knotten, Johanne Velle, Ola Refset og Lisbeth Helen Våge.

6. ØKONOMI
Lagets budsjett har også i år vert verktøy for økonomistyring. Nyttårskonserten gav lite netto, vi fekk litt inntekter på ein jobb for redningsselskapet, basaren gav et fint overskudd og Sogn og fjordane meisterskapen var gav eit flott overskot. Korpset har i år ikkje hatt dei store investeringane hverken når det gjelder uniformer, instrument eller anna utstyr. Det har gått litt ekstramidler til instruksjon. Turar har stort sett blitt dekka av medlemmane, så alt i alt har økonomien vore brukbar.

7. MEDLEMMER
Vi har i 2008 hatt 49 medlemmer. I tillegg har vi 80 passive som abonnerer på Vredens Gnag.

8. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONAR
Vi har denne sesongen hatt samarbeid med bygdelaget Våge/Oppedal, og Alice Haus Wåge har møtte på alle styremøta. Torskangerpoll musikklag har spelt på jonsokafta og julegrantenning. Det har og vore samarbeid med Holvik skulekorps om speling, Frelsesarmeen med juletrefest og Redningsselskapet med innsamling.

9. REPRESENTASJON
Det har ikkje vore spesielle representasjonar i 2008.

10. UTMERKINGAR
Der har ikke vore delt ut utmerkinger dette året.

11. INFORMASJON
Vredens gnag og nettsida Torskangerpoll.no er viktige medium for å nå ut til alle våre medlemmer med informasjon. Dessutan har det og vore fin kommunikasjon gjennom gjesteboka på nettet. Erling Wåge og hans stab, m.a. Rune Færestrand, har gjort ein fin innsats her.


ÅRSMELDING PÅ ARRANGEMENTA 2008

Nyttårskonsert lørdag 5. januar 2008
Vi startet allerede torsdags kveld med rigging av sene, lyd og lys.
Fredags kveld hadde vi oss ei god øvingsøkt med Idar og Eirik.
Lørdag startet vi tidlig og jobbet frem til kl 12.00. Da hadde vi ei generalprøve på ”Ut med havet” i lag med alle involverte ( Oddgeir Bruaset, Eirik, Anette og korps).
Denne nyttårskonserten var Drømprosjektet satt opp igjen med alle solister og oppleser som sist. I tillegg også NM stykket og andre svisker.
Kulisser var laget spesielt tenkt på Drøm. Lydvegger med Torskangerpollen malt på av Rune Færestrand gjorde et fint inntrykk, og også en færing med fiskere om bord lånt og med hjelp av kystkulturlaget. Dette satte en flott ramme rundt drømkonserten. Nevnes må også en fin film/bilder som ble vist på storskjerm under konserten, laget av Inge Skavøypoll. Og selvfølgelig Tåra fyr.
Nevnes må også flotte program laget av Erling.
Konserten startet kl 16.00 dirigert av Idar med March-Praise, Sparkling Slides, Solo Secondo, I remember Clifford, Czardas, Angel ( Ane sang/piano) og Kaleidoscope til slutt der Eirik overtok dirigentstaven..
Idar introduserte stykkene ettter hvert. Solistene i denne avdeling var trombonegruppe: Johanne, Silje, Laila, Harald og Anette ( Sparkling Slides). John Inge (Solo Scundo) Anette
( I remember Chlifford). Eirik (Charadas)Ane (Angel).
Etter en liten pause startet Ut med havet som ble fremført i samme utgave som i Torskangerpollen i høst.
Vi fikk mange fine tilbakemeldinger etter konserten både fra publikum og Fjordenes Tidende.
som gav oss ei dobbelside i avisa. Masse skryt også av alle tre dirigentene!!
Ca 260 personer hadde møtt frem på konserten.
Kvelden ble avsluttet med en etterpånyttårskonsertfest i grendahuset i Vågsvåg der mykje løye foregikk og gode ord i fra talere. God mat fra Jacob Jensen.
Nok en gang et glimrende gjennomført arrangemang takket være flinke korpsmedlemmer og andre hjelpere med en flott ståpåvilje.
TAKK.
Referent Reidunn

Øvingshelg 18-19-20 januar-08
Oppkjøring mot NM i Bergen 7 til 10 februar på Skavøpoll Skule.
Øvingsstart fredag kl 20.30. Vi varmet opp fram til Eirik ankomm med båten fra Bergen 21.30. Full speed med Kaleidoscope til kl 23.00.
Lørdag var gruppeøvings dag. Vi var inndelt i 7 grupper med en tine med Ririk på hver. Før den timen hadde vi alle en time oppvarming.
Dette var noe stort sett ale hadde kvidd seg til, men…..Eirik var ikke farlig. Dette gikk så fint så….Noen rykter om at slagverk fikk litt pes, men der var mykje skryt å høyre fra Eirik etterpå.
Kveldsmoro hos Anne Mari om kvelden. Kjekt.
Søndag var øvingstart kl 10.00, og alle var presise. Tepper ble hengt opp langs veggene for å gi bedre lyd. Øving heilt frem til båten til Eirik skulle gå.
Svært lærerik helg.

Øvingshelg 2-3 februar før den STORE helga
Fortsatt på Skavøypoll skule. Siden Eirik var ventet med hurtigruta om morgenen var øvingsstart lørdag kl 10.00. Det viste seg imidlertid hurtigruta var innstilt, så Eirik hadde kjørt heile natta for å nå opp til oss. Flott innsats..
Full konsentrasjon, og intens øving, repetering og atter repetering. Framskritt hver gang. Hjertesukk fra Eirik: Vi følger for dårlig med når vi får beskjeder. Han vart lei av å gjenta seg sjølv fleire ganger. Dette kan vi bli bedre på!!!
Denne helga var kveldsmoroen hos Johan. Den harde kjerne møtte og koste seg der.
Søndag igjen start kl 10.00, og fullrulle frem til kl 15.00 da hadde vi ei siste gjennomkjøring og annonsert konsert med et lite, men selebert publikum.
Eirik kjørte hjem i full snøstorm…flott av Eirik å sette liv og helse på spill for vår del!!
Heilt utrulige er vi, spille et musikkstykke gang på gang og over fleire helger uten at nokon blir leide. Fantastisk. Kaleidoscope er et flott stykke som vi blir meir og meir gla i!!

Referat fra tur til NM i Bergen 7-10 februar 2008
Vi vart norgesmestere i 4 divisjon med 96 poeng!
Dette vart ei jubelhelg.
Etter 11 måneder med Kaleidioscope forberedelser reiste vi med buss mot Bergen og NM.
Torsdag kl 15.00 kjørte Roar Ståle fra Vågsvåg med stopp i Holvikja, Måløy og Videregående.
Da var alle musikantene på plass (unntatt Harald son reiste med båt).
Som alltid når vi er på busstur har vi mykje løye å foreta oss slik at turen aldri blir kjedelig.
Vel fremme og sjekket inn på hotell Holberg kl 22.
Etter ei god natt og en deilig frokost var vi klare til den siste øving med Eirik.
Vi fikk disponere et møte rom på hotellet til spilling. Øving fra kl 11 til kl 15. Mykje av tiden var psykologi til oss fra Eirik. Noe som vi hadde utrolig god hjelp av til spillingen lørdag. Trekking av spilletiden var fredag kl 12, og den var Lisbeth med på. Ønsket vårt var alt annet enn nr.1, og nr 1 vart det….,kl09.oo lørdag morgen.
Siste gjennomkjøring av Kaleidoscope var kjempeflott spilt med en overbevisning og ro som Eirik hadde bedt om. KJEKT.
Resten av fredag var fri leik. NM var startet, så mange reiste i Grieg Hallen for å høre andre korps.

Lørdag opp kl 06.00 ( Jon Inge og Ola 05.30 for å varme opp..-).
Avgang med innleidd buss kl 07.30 med kurs mot Grieg Hall og Per Gynt sal.
Der ble vi anvist et oppvarmingslokal.
Eirik stilte i flott dress, vi andre uniform uten jakke.
Nok mer peptalk fra Eirik. FLOTT jobba av han.
Kl tre minutter på ni er vi på vei i Per Gynt sal. Overraskende mange tilhørere så tidlig på morgenen.
Konferansier sier noen velvalgte ord om oss ,presenterer Kaleidioscope og så er det hele i gang,…. og vips etter ti og et helvt minutt…så er det over. Applaus fra salen. KJEMPEKJEKT…
Etter som Jon Inge har bursdag denne dag tar like godt konferansier og inviterer til bursdagsang..MORSOMT...
Eirik er fornøyd. Er vi fornøyd? Mange forskjellige kommentarer her.
Så rett til fotografering.
Nå gjenstår en lang dag med venting på resultat. Mange korps skulle spille og masse flott musikk å høre på. Dei siste kom tilbake i uniform tidlig kveld etter å ha fått med seg det meste av korps. Andre nytta tiden til shopping eller god drikke og mat….
Festkonsert startet 20.30. Vi gikk i samla tropp i god tid. En del irriterende venting i kø før dørene endelig ble åpnet. Fikk flotte plasser samlet midt i salen. KOSELIG.
Stavanger Brass spilte konserten med underholdning av Radio Røysi først. Flott storband musikk av Stavanger brass.
Så startet det vi venta på:…Premieutdeling i 4 divisjon.
Forhåpningene var mange, men å vinne var vel umulig, for som Eirik sa: Det som skjedde i 1999 er kun ”one in a life time”.
Jon Inge går fram…18 andre sår der…18 blir til ferre og ferre, og Jon Inge står fortsatt.
3 igjen….., Jon Inge står… Nr 3 går….Jon Inge står…
Så skjer det STORE :
OG VINNEREN AV NM I BRASS 4 DIV. ER
TORSKANGERPOLL MUSIKKLAG
Jubel i salen, tribunen rister, vi alle hopper og skriker, griner og leer.
Dette kan ikke beskrives med ord. ”En ut av deg skjæl opplevelse.”
Beste lønn for ”ever”…
So var festen startet for vår sin del….andre korps i andre divisjoner vant jo og, men det var ubetydelig for oss.
Brass night med mykje sang( elle ok, en sang): Eirik Gjerdevik sangen. Eirik ble opp ringt og vips, så var han der. Vi kuppa nok festen ei stund.
Festen fortsatte på hotellet med Hatteogblomstprisutdeling til dei aller mest forkjente.
Jon Inge bursdag, Lisbeth kjekk og flink dirigent, Johan dyktig reiseleder, Erling flink sosialskjef, Eirik favorittgjestedirigent og Roar Ståle dyktig transportør. (han var ikke tilstede, men fikk den dagen der på).
Søndag var pakking, spising og heimreise dag. Vi kom oss av gårde kl 12.30.
Igjen mykje løye underholding på bussen så vi ikke har sjans å sovne,,,
opplesing av resultatlister osv.
Erling holdt en fin takketale til dei som hadde bidratt ekstra på turen, og Johan til Erling.
Trygt heime kl 19.30. TAKK FOR EN UFORGLEMMELIG GULLTUR

Referat fra releas konsert i samfunshallen lørdag 29 mars 08.
TPM vart invitert til å spille på Releas konsert for TSR -cd , der vi har med en redigert utgava av Kaleidoscope.
Mykje beskjeder fram og tilbake fra arrangørene i forkant, men det vart til slutt ein vellykka og fin konsert. TPM spilte to stykker og fikk mykje og god tilbakemelding etterpå .
Etter konserten var der Release party i turnhallen med servering av reker og dans til levende musikk av Slide show Bob. Ein kjekk fest vart det sagt.

Dugnad på Gravdal skule 3 og 24 mai
Dugnaden i Gravdal i går var kjekk med mykje løje. Alice laga skikkeleg gode vafle og rundstykke med salt pålegg. Vi gjorde mykje med huset utvortes. Rune var og med som glaskonsulent. Rasmus hadde kåseri på to minutt om døgnfluga. Å du steikje kor vi lo.
Lørdag 24 mai ble det holdt dugnad på Gravdal Skule i et nydelig sommervær. Det ble gjort vedlikehold på vinduer i hovedetasjen og i kjelleren, samt at deler av fasaden ble malt.
Tilstanden på fasaden er etter de to dugnadene blitt meget tilfredsstillende. Takk til de som møtte for godt utført jobb og stor takk til Eli som stilte opp med kaffe og nysteikte sveler.

Spilling på Frelsesarmeen sin vårfest 31 mai
Vi ble invitert til å spille på frelsesarmeen sin vårfest, og det gikk vi for.
Festen startet kl 18, og vi var nesten fulltallige. Vi åpnet, spilte et par nr midt i, spilte til allsang og vi avsluttet kl 20.15.
Frelsesarmeen hadde storbesøk fra Danmark, og han satte pris på at vi spilte March Praice.
Vi fikk mykje skryt for spillinga. God servering fikk vi.
Dette var ei kjekk stund.

Blåtur/ Øvingshelg 6 -8 juni
Blåturkommite: Lina og Ola. Vær: Nydelig sol med over 20 gr.
Som andre år startet vi med buss fra Vågsvåg via Holvka og Måløy for å plukke opp medlemmer. Der var 10 stk som hadde meldt frafall.
Som alle andre blåturer gikk det mot det blå, og ingen viste noen ting.
Johan Einar stilte som sjåfør denne gang. Turen gikk strake vegen mor Lote og ferja.
Aktivitet på bussen var ei navnkonkuranse på den nye salongen til Anne-Mari.
Videre gikk turen til Sandane, nærmere bestemt Leirbrekka. Der ble bussen møtt med plakat om gratis pastasalat, og plutselig åpenbarte det seg ei nydelig havfrue ( Reidunn) som inviterte på punch og konsertspilling. Her annkom også Eirik fra Bergen. På tribunen i akebakken var der allerede ankommet flere ”hundre” tilskuere som ventet spent. ( iallefall40)
Etter mykje lott, spilling og ein fremragende konferansier( Erling) som profilerte oss godt ble vi head huntet til å spille for Jakob som fylte 90. Han fikk marsjer, bursdagssang og ein flott ”potteblomst” overrakt av Erling.
Linda og Ivar Solheim hadde gjort en fin for jobb med konsertplakat og tilrettelagt dette for oss.
Etter en times tid og med havfrua ombord gikk turen videre til Sandane Camping der vi vart innlosjerte på fleire hytter. Der var både polakk hytte og ferske hytte. Her kosa vi oss heile helga. Fredagsmat var deilig taco med tilbehør. GODT. Flott trekkspill og gitar spilling av brødrene Wåge, og sosialt prat. KJEKT.
Lørdag startet med felles dugnadsfrokost ute i det fri. Videre blei vi fraktet til aulaen på Firda Gymnas der vi øvde med Eirik som skjef heile helga. Det vart bestemt NM stykke: Music for a Festival. Dette blei terpet en del på, i tillegg til flere nye forslag som Eirik hadde med.
Gode kaker fra husmødrene ble servert i pausene.
Midt på dag hadde vi en konsert i sentrum av Sandane, og på tampen av dagen spilte vi i en hage på et søskenbarntreff. Det var VARMT og vi var slitne og SVETTE og nå TØRSTE.
Resten av dagen gikk med til soling, bading og avslapping med en god quiz. God grillmat og god drikke. Opp til flere Sandensere kom til, og vi hadde nok en kjekk kveld.
Søndag startet med skyer og siden regn, men det var greit for vi var i aulaen. Trur ikkje Eirik var så fornøgd med konsentrasjonen vår denne dag. Men vi holdt ut til kl 16.30. Vi tok da farvel med Eirik og reiste heim.’
NOK EIN VELLYKKA OG KJEKK BLÅTUR.
Takk til Lina, Ola og( i kulissene) Erling for et flott opplegg, og takk til Johan for fremragende behagelig kjøyring.

Referat fra spilling på Tall Ship Races 2 august -08
TPM vart spurt om å spille Ut med havet på torgsena under Tall Ship Races, noke som vi takket ja til.
Dette ble et dugnads arrangemang fra vår side. Vi fikk dekket alle utgifter.
Vi hadde 2 øvinger med Idar i forkant der oppmøtet var heller dårlig.
Vi skulle ha ei lydprøve i forkant, men den ble ikke noe av.
Fredag 2 august kl 19.30 var vi på plass på ei flott sene med ei ramme av ei seglskute.
Idar dirigerte med Anette på solo trombone , Eirik på solo tuba, og Jon Inge på solo kornett. Jan Otto Hoddevik var oppleser.
Ettter litt forsinkelse var det hele i gang. Stormovertyren ble spilt i fra 3 grupper. 1 på toppen av Havnevesenet, 1 på toppen av Kafe Min og Din og 1 på sena. Jon Inge stod på toppen av Selstadgården.
Bra mykje publikum var møtt opp.
Det ble ei fin forestilling, og vi fikk mange gode tilbakemeldinger.

SESONGSTART 08/09
Første øving 19.Aug 08 i Frelsesarmeen sine lokaler med 4 nye medlemmer; Yvonne Silden, Katrine Knotten Halsen, Kristine Sjåstad, Kristina Fernandez.
Flott oppmøte og vi fekk utdeling av repertoarliste frå noteutvalget.

ØVINGSHELG 3-5 OKTOBER
Denne helga var det øvingshelg på skavøypoll skule. Var vektlagt gruppeøving på fredag og lørdag, med fellesøving og minikonsert på søndag. Alle var eininge om att Lisbeth gjorde ein glimrande jobb. Lørdags kveld var det samling for dei som ønskte i Holvikja hos Reidunn, og dei som var der var eininge om att det var ein fin kveld. Vel blåst!

BASAR 26.OKTOBER
Den årlege musikkbasaren gjekk av stabelen 26.oktober i Våge-oppedal grendahus. God oppsluttning, med eit overskudd på kr 42 784,50! Kjekt med trufaste støttera!


SOGN & FJORDANE MESTERSKAPET 13-15 NOVEMBER
I år var det siste året att denne meisterskapen vart arrangert, og vi i TPM var teknisk arrangør av meisterskap nr 12. Vi starta tillaginga fredag kl 18-20. Øving frå ca kl 20-22. Då var alt tillaga etter flotte arbeidslister frå Roar Ståle. Vi er ein effektiv gjeng når vi først kjem i gang, og rigging og tillaging gjekk derfor enkelt og greit.
På sjølve dagen starta matkomiteen med tillaging av mat for salg i kafeteria; smørbrød, pølse m/brød, kaker, kaffi og brus. På kvelden vart det servert stroganoff gryte m/ris, salat og brød. Fromasj til desssert, og kaker og kaffi seinare. Vi hadde 37 kaker, noko som var rikleg ?
Ellers gjekk konkurranse greit unna, bortsett frå ei forsinking på 15 min, noko som vi henta inn i pausa mellom brassband og janitsjar. Trond Brenne var konferansier.
Omrigging frå konkurranse til festkveld var svært effektiv, og vi var klare når dørene åpna kl 19.30. Kl 20.00 var det festkonsert med Manger Folkehøgskule og Fana Folkehøgskule m/ rock, brassband, folkemusikk og dans.
Vi fekk masse skryt både av dommarar, publikum og andre korps for det musikalske, og like mykje skryt av dei same for måten vi arrangerte på. Alle var positive, og mange jobba uendeleg mange timar.
Plasseringa var svært god med tanke på at vi var arrangørar og hadde mykje anna å tenke på.
Veldig kjekt. Kjempestemning på festen, og stort sett berre fornøgde deltakarar. Fin dansemusikk og nydeleg mat gjorde sitt. Flott jobba!
Premieutdeling etter festkonsert med følgende resultat:
Janitsjar:
1: Øvre Årdal Janitsjar 99 (91 + 8)
2: Førde ungdomskorps 94 (87 + 7)
3: Stryn Musikklag 93 (86 + 7)
4: Måløy Musikklag 90 (85 + 5)
5: Gloppen Janitsjar 89 (84 + 5)’
Brass:
1: Jølster Musikklag 103 (94 + 9)
2: Florø Hornmusikk 97 (89 + 8)
3: Torskangerpoll Musikklag 96 (88 + 8)
4: Kjølsdalen Musikklag 94 (87 + 7)
5: Fjordbrass Lavik 89 (84 + 5)
Vandrepremie: Jølster Musikklag
Underhaldningspris: Øvrer Årdal janitsjar
Solistpris: Are Mangarsnes, euphonium Jølster Musikklag
Festen var slutt kl 01.30, og det vart ein vellukka siste arrangering av Sogn & Fjordane meisterskapen.
Referent: Stine

JULEKONSERT 21.DESEMBER
I år var det vi i TPM sin tur, med styret som arrangør. God oppslutning, med fullsatt kirke. Andakt ved Frelsesarmeen. Kollekt til frelsesarmeen. Mykje fin julemusikk som gav ein fin julestemning.

JULETREFEST 27.DESEMBER
Juletrefseten i år vart flytta til 3. juledag, og oppsluttninga var kunne vor betre, men ein vellukka og kjekk juletrefest vart det.

Referata frå dei ulike arrangementa er gjort av forskjellige av medlemmane i korpset. Stine Kråkenes (sekretær)