Dette gjorde Torskangerpoll Musikklag i 2014

ÅRSMELDING FOR SESONGEN ÅRSMELDING FOR SESONGEN2014:
1. STYRE OG UTVAL
Styret har denne sesongen hatt følgande samansetning:
Leiar: JohanEinarWåge
Nestleiar: Terje Våge
Sekretær: John Inge Våge
Kasserar : Eli Refvik
Styremedlem: Reidunn Øksdal
1. varamedlem : Laila Mykland
2. Varamedlem: Laila K. Berg
Noteutvalg:: Lisbeth Våge,Ola Refseth, Terje Våge, Jonathan Nyborg
Husansvarlege: Asbjørn Våge, Tor Åge Gravdal, Harald Oppedal.
Uniformsansvarleg: Anne Mari Knotten.
Materialforvalter: Terje Våge.
Noteforvalter: Ola Refseth.
Revisorar. John Svarstad, Helge Oppedal.
Valnemnd: Erling Wåge, Stine Kråkenesog Ingunn Kvalheim.


2. AKTIVITETER
Torskangerpoll musikklag hadde ein svært aktiv sesong 2014 og varmed på 18 arrangement utenom øvingane: øvingshelg 3.-4. januar, nyttårskonsert 11. januar, årsfest 11. januar, Bryggjaspeling 6. mars, marsjering i Måløy 3. mai, dugnad Gravdal 10 mai, speling i Helge Oppedal si gravferd tirsdag 13. mai, speling laurdag 17. mai, Elvismusikk på Otta og i Olden 13.-15. juni, Elvisfestival 15.-16. aug., inspirasjonshelg 19.-20.-21. sept., heim i haust 17. okt., basar søndag 2. nov., julegrantenning i Vågsvåg søndag 30 nov., Jule- speling i Måløy/ Fastlandet søndag 14 des., julekonsert i kirka 21.des.

3. ØKONOMI
Budsjettethar voreverktøy for økonomistyring. Dei sosiale arrangementa i korpset har stort sett vore sjølvfinansierande. Vi har vore flinke og halde utgiftene nede ved eigne arrangement, noko som viser igjen på overskota. Utanom basaren er visærleg glade for inntektene frå Nyttårskonserten og frå Heim i haust.

4. MEDLEMMER
Det var32betalande korpsmedlemmer i 2014. Det er 120 VG-abonentar.

5. NOTEUTVAL
Referat fra noteutvalget 2014:
Årets Noteutvalg har bestått av Terje Våge, Ola Refseth, Jonathan Nyborg og Lisbeth Helen Våge. Noteutvalet har hatt 5 møter pluss mindre møter på øvinger. Det er jobba med program for dei forskjellige arrangementa samt diskutert en del besetningsutfordringer.
Lisbeth Helen Våge (Referent)

6. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONAR
Alice Haus Wåge har vore TPM sin representant i styret i Våge-Oppedal bygdelag,og møtt påbygdelaget sine styremøter.Her har ho hatt sekretærfunksjon.Torskangerpoll musikklag har spelt for Våge-Oppedal bygdelag på jonsokafta og på julegrantenning. Det har og vore samarbeid med Holvik skulekorps om speling 17. mai.TPM samarbeida med «Aktiv Raudeberg» om fredagskonsert under «Heim i haust».

7. REPRESENTASJON
Torskangerpoll musikklaghar vore representertpå julekonsertmøteved Johan Einar Wåge. Istyret for Våge-Oppedal bygdelaghar AliceHaus Wågemøtt. Johan Einar Wåge varpå møte arrangørane avElvisfestival 14. til 16. august.

8. RAPPORT FRÅ HUSSTYRET FOR GRAVDAL SKULE
Vi har hatt eitt eige arrangement dette året, og det er juletrefesten 27. Desember. Utover dette har det vore utleige av lokalet til ymse møter og tilstelningar. Som rekneskapen viser har det vore bra utleige på bord og benkar, noko som har gitt kjærkomne kroner i kassa. Vi har søkt om midlar til brannsikkert skap for å ta vare på gamle, verdifulle protokollar og gjenstandar. Desse midlane har vi fått, og skapet er kome på plass.
Når det gjeld planene om opprusting av huset, har vi før gjort greie for desse, og det første som skal gjerast er utbetring av taket. Vi har fått ein del søknadsmidlar, og tilskotsmidlar slik at vi no har dei midlane som trengst til denne reparasjonen. Når det vårast litt meir vil vi kome med ein dugnadsplan for dette arbeidet. Vi har hatt god kontakt med kulturavdelinga i fylkeskommunen, og dei har vore på befaring. Ein spesialist på gamle hus og byggjetradisjonar har gitt oss mange gode innspel på korleis dette skal gjerast.
Elles har huset vore nytta av musikklaget til ymse møter. Asbjørn Våge.

9. Referat frå INFORMASJON/ VG
Vredens Gnag og nettsida torskangerpoll.no blir brukt for å nå ut til medlemmer, støttespelarar og andre med informasjon. Nettsida blir oppdatert med jamne mellomrom og når det skjer noko. I ein periode på starten av 2014 vart sida ikkje oppdatert på grunn av tekniske vanskar. VG har gått til 120 mottakarar i 2014, aktive og passive medlemmer. Bladet kjem ut ein gong i månaden utanom sommaren og har gjort det i 21 år. Bladet har både historikk, aktuelle saker, aktivitetsplanar, hjernetrim, foto og humor. Trykking og distribusjon lokalt blir sponsa. Kostnadane med bladet er porto til dei som blir postsendt. Det betalar korpset.
Det er sendt ut foto og pressemeldingar og laga programhefter og plakatar i samband med arrangement som korpset har hatt.

10. Status instrument/ utstyr
2014 har vore eit aktivt, men ikkje alt for travelt år for matrialforvaltaren.
Det meste har dreia seg om småreparasjonar, bestilling av forbruksdelar og rekvisita. Vi gjekk og til innkjøp av tre nye instrument. 1 stk. trombone ( til Laila Berg ) og 1 stk. Barytone ( til Reidun Øksdal ) samt 1 stk ess kornett ( til John Inge). Samla sum ca. kr 65000,- Div. slagverkutstyr deler og reprasjonar pluss dirigentstol beløper seg til ca. kr. 12-13000,-
Instrumentparken per d.d, er ganske bra, men nokre musikarar har private instrument og noken har lånte instrument frå andre lag. Vi har hatt nokre få uhell der instrument har blitt skada og dette er kjedelig fordi det har vist seg å ta litt tid når vi må sende dei til verksted for reparasjon, så matrialforvaltaren anmoder alle om å ta godt vare på instrumenta sine og helst legge dei i etuiet når dei ikkje er i bruk. Ellers er vask og stell viktig, men smørjing av sleidar og ventilar er vel så viktig.
Terje Våge (Matrialforvaltar)

11. Status notearkiv
Torskangerpoll Musikklag hadde per 31.12.2014 ca 920 titler i arkivet. Endel av dette materialet må antas å være ufullstendig, men noen komplett oversikt av dette eksisterer ikke.
For øyeblikket finnes oversikten over notearkivet i et excel-ark, som vedlikeholdes av noteansvarlig. Dette formatet egner seg relativt dårlig for distribusjon, samtidig som en passer på at oppdateringer blir med. Det er påbegynt noen forsøk som forhåpentligvis vil gjøre det enklere for alle å ta en kikk på lista samt følge feil/mangler.
Elektronisk lagring av noter er så vidt påbegynt, men foreløpig er det veldig begrenset. Det er (fra noteansvarlig sin side iallefall) ønskelig å ha materialet lettere tilgjengelig slik at en kan skaffe til veie noter uten å måtte ta en ekstra tur til Gravdal fordi et sett mangler en kopi. Om det er gjennomførbart så er det også ønskelig å lagre unna lytteeksempler. Hvordan adgangskontrollen til den elektroniske delen av arkivet skal håndteres er ikke bestemt (om slik tilgang skal gis).
De som har forslag til hvordan ting kan løses er velkomne til å sende disse til undertegnede på epost.
Ola Refseth (notearkivansvarleg)

10. Status uniformer
Vi har ikkje noke særlig på lager som er brukandes. Uniformsluer har vi ikkje nok av. Uniformene bør supplerast. Vi skaffa oss i 2014 eit sett piquet-skjorter i samarbeid med Sparebanken Sogn og Fjordane.

13. ARRANGEMENTSREFERAT 2014:
Øvingshelg 3-4 januar 2014
Det blei tidlig bestemt at vi skulle ha ekstra øving i forkant av nyttårs konserten. Øving blei gjennomført på Frelsesarmeen. Stykkene vi øvde på var selvfølgelig alt opp mot konserten. Veldig mange medlemmer utrykte at dette hadde vært svært greit. Helga ble evaluert i etterkant, og konklusjon var at dette hadde vært fruktbart og at dette er noe vi må satse på også til neste års konsert.
Vi øvde lørdag kl 10-14 og søndag kl 11-15
Referat fra nyttårskonsert 11 januar-14
Nytt av dette året var billettsalg gjennom billettservice og ved dør med nummererte seter. Noe som resulterte i en del kø oppe i billettluka. Dette opplevdes noe frustrerende for enkelte.
Vi solgte opp under 200 billetter, noe som der samme som tidligere.
Salen var fint pyntet med lyslykter som endelig laget har kjøpt inn. Trær var sett inn og pyntet med lys.
Konserten ble avholdt på samme måte som tidligere med 2 avdelinger med pauseinnslag i mellom disse.
Pauseinnslaget skulle være Margot Kiis med solister: Laila Berg, Janne Manseth og Ingrid Kvalheim. Her ble det imidlertid sykdom, slik at det blei Margot og Kaldor Kiis som stilte opp for oss. De gjennomførte på en fin måte med nydelig musikk og sang der vi fikk følelse av å være på «danskebåten»
Dette året var det Eli og Lina som var konferansierer. De klarte det på en kjempefin måte.
Vi spilte:
Avd. 1:
March Praise – Bådnlåt - Processional for an Occasion - Cornets a-go-go - One voice - March Mühledorf¨
Avd. 2:
Hanen. Sjefshane: John Inge Våge Trad., Arr.: Torstein Aagaard Nilsen. – I Hønsegården, Fantasi over Pål sine høner, Mikkel rev og Småsporven Arr.: Steinar Andsnes. Sjefshane: Terje Våge - Ankan och Hackspetten av Jerker Johansson And: John Inge Våge, Hakkespett: John Inge Våge - Stormy Weather m/sangsolist Margot Kiis av Harold Arlen/Ted Koehler, Arr.: Bjørn Morten Kjærnes - Abba Gold Potpurri over ”Dancing Queen”, ”Mamma Mia”, ”Fernando” og ”The winner takes it all” Arr.: Ron Sebreg - Radetsky March av Strauss, Arr.: Pat Ryan.
Årsrsfest 11 januar 2014
Pga at Ingun var alvorlig syk denne helga var der en stund usikkert om det ble noe nyttårskonsert fest, men etter noe frem og tilbake ble det en sammenkomst i grendehuset 2etg. Anne Mari var leder for festkomiteen, men var ikke tilstede, så Terje ønsket velkommen på hennes vegne. vi var stort sett bare medlemmer med noen få ektefelle med unntak av Bjarte og Kristin som var sporty og kom. Der ble det servert deilig tapas og kaker. Underholdning av de unge kule, stol leken mm og innslag av de distingverte herrer i laja. Vår leier og film regissør Johan viste et lite stykke film på ca altfor lang tid av konserter vi hadde det siste året. Dette viste seg å bil i det lengste laget for dei fleste av oss, så etter hvert tok Johan hintet og avsluttet. Noe som vi har hatt stor moro av å bemerke senere. Johan tar dette med god selvironi. Vi avsluttet når festen var på topp som seg hør og bør. Vellykket avslutting på en flott dag.
Bryggjaspeling 6 mars 2014
Søndag 6. mars var det duka for basarspeling i Grendahuset på Bryggja. Det var Ytre ordfjord brass som hadde invitert oss. Vi spelte ei avdeling med variert musikk: «Festive marsj», «I hønsegården», «A little prayer», «Myhledorf», «Pastorale», «Sir duke», «Sound of brass». Til slutt spelte vi «Barnard castle» saman med vertskorpset. Vi kosa oss med kaffi, smørbrød, kaker, utlodning, godt prat og godt humør i nesten tre timar. Vi fekk umåteleg mykje skryt av kvaliteten på musikkframføringa. Ein kjekk og sosial søndags ettermiddag.
Marsjering i Måløy 3. mai 2014:
Etter ei kraftig regnbyge letta veret og presis kl 12.00 starta vi “Torskangerpoll in parade” frå bedehuset og sør gate 1 til Lingeparken. Vi enda opp i den nye småbåthavna der det var stor festivitas og offisiell opning av anlegget. Der var og båtparade med behørig omtale av kvar båt. Sondre hadde på førehand instruert oss i marsjering med vending, noko vi fekk prøvd på ein vellykka måte. Vi marsjerte etter “Festive marsj”, “The New Colonial Marsj” og Sons Of The Brave”. Vi stoppa og spelte på fire plassar i gata undervegs. Mathias Wåge på Euphonium og Vegard Nerland på stortromme var med for fyrste gong. Heidi klaska bekken denne gongen. Etter båtparaden i småbåthavna spelte vi “Norge i rødt hvitt og blått” og “Å vestland, Vestland”. Oppdraget blei honorert av Havnevesenet.
Dugnad Gravdal 10 mai 2014
Laurdag 10.mai ver det dugnad i Gravdal. Gravdalgruppa hadde lagt opp til at plassen skulle grusast. Dugnaden starta i nydeleg ver om føremiddagen og gjekk føre seg nokre timar. Frammøtet var labert men jobben blei gjort med stor iver og godt humør. Det var «stødabete» og kaffipause midt i. Naboen i Demmahaugen, Kjell Møller deltok og. Han får bruke plassen til bilparkering.
Speling i Helge Oppedal si gravferd tirsdag 13. mai
12 TPM-arar var med i Sør-Vågsøy kyrkje og tok siste avskjed med Helge Oppedal.
Vi spelte melodien “Deep harmony” frå galleriet i begynnelsen av sermonien.
Kaldo Kiis dirigerte og var svært fornøygd med framføringa. TPM hadde og bårebukett med helsing som inneheld kort omtale av Helge sitt medlemskap.
Helge Oppedal var med i TPM i over 40 år som ein særs positiv person og dyktig musikker. Vi lyser fred over Helge sitt minne.
Hildur og barna uttrykte stor takk for at vener frå TPM deltok i gravferda.
Laurdag 17. mai speling på nasjonaldagen:
Veret var usikkert, kjølig, svak vind og delvis skya, men det blei bedre og bedre utover dagen. Mange solglytt.
07.15 var det start frå Grendahuset med buss på morgenprosesjon via Oppedal til kaia i Vågsvåg. Vi var 17 musikkantar. Stranden kom som vanleg på bussen for for å vere med å feire. Han var smørblid og pynta med sitt nasjonalslips. I Oppedal var det imponerande mange store og små som var frammøtte pynta og med flagg så tidleg på nasjonaldagen. Vi blei bare nødt til å spele ein ekstra melodi. Hipp, hipp hurra ! Vidare spelte vi i Sør-Oppedal hos Anny Angelshaug, ved Vestro på Myrestrand,
ikkje folk i Vika i år, ved Oddbjørg Færestrand sitt hus, ved Hjørdis Færestrand sitt hus, på Skaret, nedanfor Per Torskangerpoll og på Holmakaia.
Desse melodiane blei brukte: “Festive marsj”, “The New Colonial Marsj”, “Sons of The Brave”, “Norge i rødt hvitt og blått”, “Ja, vi elsker”, “Gud signe vårt dyre fedreland”, “Mellom bakkar og berg”, “Fagert er landet”, “Å eg veit meg eit land”. Etter morgenprosesjonen mottok Bjørg Våge og Kjetil Ramsevik på vegne av 17. maikomiteen i Vågsvåg svoltne TPM-arar til kjempefrukost på Grendahuset. Hipp, hipp hurra ! Bordverset og Strandengebursdagssang blei framført fleirstemmig. Stor takk til Jarl Torskangerpoll og Nettbuss som stod for trygg og god transport på morgenprosesjonen.
10.15 stilte TPM og Holvik skk. som vanleg dei siste åra til felles 17. maitog ved Holvik skule. Toget gjekk til Matrogen og tilbake. Vi spelte “Holvikmarsjar” og Nasjonalsangen. Etterpå var det konsert, tale og underhaldning i skulen. Det var mange Vågsvågarar og Holvikarar i toget. Hipp, hipp hurra!
13.45 var det 17. maitog frå byggjefeltet i Vågsvåg via gamleposten, opp dei bratte bakkane til Grendahuset, med “Javielskerstopp” ved Gravplassen. Felleskorpset spelte “Holvikmarsjar”. Det var mange Holvikarar og Vågsvågarar med i toget. Nokre av småbarnsforeldra varsla at det gjekk vel fort opp bakkane. Etter toget spelte TPM “De unge slekter” til flaggborg og hadde minikonsert med marsj og “Norge i rødt, hvitt og blått”. Vi avslutta med “Ja vi elsker” før Arne John Kandal si tale. Etterpå var det matsalg og underhaldning i Grendahuset. Hipp, hipp hurra!
16.15 Stilte TPM ilag med Holvik skk. til stortog frå Turnhallen i Måløy. Dette var ei spesiell markering i år p.g.a. 200 årsjubileet for Grunnlova. Vi spelte «Holvikmarsjane”. Ruta gjekk gate 1 til Skramsheim, opp gate 2 til Spiralen og nord gate 1 til Torget. Undervegs var det stopp med kransenedlegging i Lingeparken, der Helge Hjelle heldt tale. På torget var det salutt, fleire taler og fellesnummer. Arrangementet i Måløy var ferdig kl 18.45.
Holvikmarsjane var: “Anchors Aweigh”, Coast Guards”, “St. Thomas”, “Daddy Cool”, “The Red Rock Marsj”, jubileumssangen for grunnlova “Det går eit festtog gjennom landet”.
Det var ein travel, kjekk og fin nasjonaldag der TPM-arane og mange andre gjorde ein flott innsats. Vi takker Holvik sk. for flott samarberid 17. mai. Hipp, hipp hurra!
Ottaturhelg 13-15 juni 2014
Det var tidlig planlagt sommer avslutting for korpset helg 14 juni. Etter hvert som tiden gikk dukket det opp en ide om å reise bort å ta avslutting. Dette i forbindelse med at TPM hadde fått forespørsel om å spille på en Elvisfestival som skal avholdes i august.
Det ble satt ned en komite bestående av styre og noteutvalg. Det ble ringt til Otta musikkforening (som har deltatt på Stormfestival flere ganger), der vi inviterte oss selv ned til de. De hadde også planlagt avslutting på sesongen den helgen,, så det passet fint.
Avreise i et nydelig sommervær fredag kl 19.00 med buss med som vanlig Johan som sjåfør. Med oss på turen var også Isak Søraa som skal være vokalist på de stykkene vi skal spille på Elvisfestivalen. TPM fikk bestilt musikk, noe av Idar Torskangerpoll. De vi hadde valg ut, og klart øvet inn var: Elvis in Concert, Also spracht Zaratudtra, CC rider, In the Gello, Always on my mind, Let me be there, Cant help falling in love og Burning love.
Turen startet som vanlig flott med et forrykende humør av alle de 28 musikantene. Vi stoppet i Stryn for å ta på Anne Mari der, og en liten stopp på Hjelle der vi nytte kaffe og hjemmelaget sveler (Reidunn) i flott solnedgang. Videre var det strake vegen til Otta. Ankomst 23.45 der vi ble innlosjert på Otta Camping i greie hytter/rom. Der var iallfall seng til alle. Rommene var artig møblerte, men med tilpasningsdyktige musikanter var det ikke noe problem. Gutta rundt om kring, mens de fleste jentene på ei hytte der der var fint tun utenfor som var en fin sosial samlingsplass. Kvelden ble avsluttet med allsang i jentehytta med besøk av guttene:)
Lørdag morgen var solen godt på himmelen der vi nytte en deilig frokost med bl a nykokte egg i det fri tillaget av morgenfugler. En liten gjennomkjøring av Elvis in Concert ute i det fri fikk vi til. Etterhvert bar det mot Otta sentrum der vi var med på konsert med Ottingane. De hadde en fin park å spille i. Otta Musikkforening startet med en feiende flott konsert, etterfulgt av Elvis show av oss der Isak trådte frem i tonene av CC Rider i flott Elvis drakt. Han skapte god stemning med sin folkelige måte å showe på, godt hjulpet av Erling som for anledningen hadde gått til anskaffelse av noe mer hår (svart lang parykk med glans som en frisør (Anne Mari) kunne misunne. Der var godt med publikum, og det virket som de like det de fikk høre. Isak var godt mikket opp, så lyden var upåklagelig.
Etter konserten inviterte Ottingane på lunsj i sitt øvingslokale/samlings hus (Solvang) de de serverte kaffe, deilige smørbrød og hvetekringler. Det smakte nyyyyydelig. Vi hadde oss en fin stund der i lag med de. Etter en pause der fikk vi med oss to guider som var med på en busstur opp i Rondane. Vi kjørte helt til topp så langt det lot seg gjøre og fikk en flott naturopplevelse der med flotte fjellkjeder i kontrast til den klare blå himmelen. Guidene loset oss verbalt gjennom hele turen. En fin og flott opplevelse var alle enige om. En liten bonus var det å få treffe "Munndalen"på 91 år som var svært begeistret for å få prate litt. Artig kar:) Erling var raskt frempå og fikk alt på tape.
Videre bar det tilbake på campingen for å ladde opp til kveldens fest (som ble avholdt i Solvang ( nok en gang arrangert av Ottingane), men før det et lite proviantstopp i Otta. Der sjarmerte duoen Erling og Isak halve Amfisenteret med sang og toner med Love Me Tender, til stor latter og moro av flere butikker og frisørsalonger. Gutta fortsatte sin turne på campingen og var vel innom de fleste vogner og hytter med sitt smittende humør. Vi hadde et fint forspill på campingtunet i solvarmen der Terje hadde funnet frem trekkspill, Erling på sitt munnpiano Isak på gitar. Topp stemning.
Kl 19.00 bar vi avsted og stemningen var på topp. Ottingane hadde pyntet flott og laget et eventyrlig koldt bord bestående bl a av flere lokale retter som f eks mør i lompe og rakfisk. Nydelig mat og masse skryt til vertskapet. Isak og Erling holdt koken hele tiden med stadige morsomme innspill. Isak hadde også et solo show med Elvis musikk/sang der han kurtiserte alle damer i salen. Quiz av Ottingane som var langt over vårt niva, og av Jon Inge som var heilt på vårt nivå. Flott musikk av våre spillemenn, selv om der sneik seg inn en Tommaskvikkettellerannet som var steikandes god på gitar. Stol leiken hørte selvfølgelig også med der både Johanne og Ola rauk ut - nederlag:( Deilige kaker var også servert). Festen varte til midnatt, da var det kun komiteen igjen + TPM, så med vår årvåkne og flinke leder blei festen avsluttet da den var på topp og alle godt fornøyde. Nachspiel i jenteleiren så klart.
Søndag, igjen en fin dag med en tidlig frokost ute i det fri. De aller fleste i god form, alle i godt humør, og mykje lott og løye etter mimring om gårsdagen. Pakking ut av hytte og kursen hjemover kl 10.30.
Et par stopp på vei mot Olden der vi holdt en ny konsert i Olden sentrum. Terje hadde organisert godt, så der var både stoler og publikum på plass når vi kom. Rigging gikk kjapt, Isak holdt igjen en morsom tråd igjennom konserten, der vi lo så godt vi hadde problemer med å spille enkelte ganger. Lunsj var forhandsbestilt på Yris kafe, så etter den var inntatt bar det strake vegen heim. Stemningen på bussen søndag var på topp fra vi steig inn i bussen og heilt heim (sovepause mellom Stårheim og Bryggja)underholdt av Erling, Terje og Isak som vi var enige antagelig gikk på noe sov vi andre ikkje hadde inntatt:))
Johan har nok en gang brakt oss både frem og tilbake på en særs god og trygg måte. Ankomst Måløy kl 19.00. Nok en meeeget vellykket tur med Torskangerpoll musikklag:)
Fredag 15. august 2014 kl 17.00.

TPM spelte i teltet ved Måløy brygge på Elvisfestivalen. Vi hadde øvd inn eit flott program ilag med Isak Søraa som stilte i sitt Elviskostyme. Det var gratiskonsert og eit flott publikum fylde det store teltet. Ei særs god framføring som hausta stående trampeklapp og mykje ros i ettertid av dei som var frammøtte. Vi framførte same programmet som på Otta og i Olden.
Laurdag 16. august 2014 kl 14.00.
TPM stilte i parade gjennom gatene der vi spelte Elvis musikk. Vi satt bak på den nye, store og flotte semitraileren til Olsen transport og Tore Olsen sjølv køyrde. Vi spelte mange stader i gata og skapte god stemning. Elvis Sørå skulle vere med men måtte trekke seg p.g.a. utslitt stemme. Erling og Terje sang i staden og det blei ei god erstatning. Vi hausta mykje ros for dette og. Det ser ut til at vårt publikum likar denne typen musikk.
Referat fra inspirasjonshelg 19. 20. 21 august 2014
Inspirasjonshelga dette året blei på stedet, ikke noe reise denne gang.
Innleid instruktør Morten Fagerjord fra Lillehammer.
Oppstart fredag kveld kl 2000-2200 på Skavøypoll gymsal som vanlig. Der er vi godt kjent og trives greit. Morten kom på direkten. Han viste seg å være en flink, behagelig og dyktig kar som vi fikk god kjemi med. Han hadde med seg 2 stykker (Elegi og Earth Dance) som vi fikk prøve ut, og som vi likte så godt at de ble kjøpt inn.
Lørdag kl 1000-1600. En flott dag med masse musisering av forskjellige slag.
Lørdag kveld hadde vi en sammenkomst på grendehuset der vi var samlet 32 musikanter og selvfølgelig Morten. Der spiste vi god thaimat, kaker laget av Reidunn i anledning sin 50 års dag. Mange morsomme innslag og en fin quiz av Morten. I tillegg inviterte Morten oss til å være med til London på musikkspilling/små konserter rundt om. En årlig happening rundt der. Vi fikk svært god tilbakemelding fra Morten på det fine fellesskapet vi har i TPM.
Søndag startet vi i fin form kl 10.30. og holdt på til 14.30 med en tradisjonell minikonsert. De stykkene vi var innom var: Elegi, Eart Dance, One voice, Penny Lane, Muhledorf, Let me try again, A little prayer, Dont let the sun.
Alt i alt ei kjekk og flott helg.
Heim i haust 17 oktober 2014.
I år hadde kvelden fått navnet Elvis in Brass.
Jon Inge var kveldens konferansier, noe som han klarte på en morsom og fin måte.
Salen var denne gang helt full. Vi startet første avdeling med : Muhledorf, Elegi, Dont let the sun, A litle prayer og Penny Lane. Vi hadde en ørliten bom på den siste slik at Lisbeth måtte stoppe midt i melodien, men Jon Inge hadde introdusert den på en slik måte at noen av publikum trodde nok det var planlagt - morsomt.»Fifty Fifty» I pausen var det sang av Laila og Erling på Keyboard, og en der også Terje var med (Angel og The Rose) - Flott å høre på:). Kiosk salg og loddsalg som vanlig. Andre avdeling var med Isak Sørå og vår Elvis konsert: Also spracht Zaratustra, CC rider, In the getto, You were alvays on my mind, Let me be there, I cant help faling in love og Burning love. Isak presterte som vanlig og lagde god stemning på hjemmebane. Ekstranummer var siste del av Burning love igjen, så gikk Isak av senen. TPM måtte ta et ekstranummer til og det blei da A litle preyer. En kjekk og fin kveld som var slutt ca 2230.
Søndag 2. november 2014 kl 16.00
var det basar på Våge-Oppedal grendehus. All i korpset møtte opp kl 14.00. Komité i år var Eli -Alice - Anne Mari - Stine – Harald - Ola R – John - Laila B - Marthe – Arne -Laila M – Terje N. Komiteen gjorde eit godt forarbeid med å skaffe gevinstar og førehandsal på loddbøkene. Dei aller fleste medlemmane var i elden med loddsal hos Oldeide, på Måløy Brygge og rundt i aktuelle bygder.
Basaren starta kl 16.00 og var ferdig kl 19.15. Vi hadde dei tradisjonelle aktivitetane lykkehjul (5), over/ under/ sju, pilkast(5), ballkast(5), årar (10), aftentrekningar(20), loddbøker(10) og bevertning(10-20). Nytt av året var bruk av treårar.
Vi hadde besøk av Viltkoret frå Fastlandet med Frode Helgestad som dirigent. Dei song tre songar. Torskangerpoll musikklag spelte ei avdeling med Muhledorf , Elegi, Sir Duke, Penny Lane, The new colonial march. William vikarierte på slagverk.
Det ausa ned med regn heile kvelden men trass i det var det godt frammøte på basaren. John Inge sin kommentar til veret var at kvar regndråpe var på minst ei bytte. Mange flotte gevinstar blei trekte til slutt.
Etterpå var det skalkefest, rydding og pengeoppteljing. Alt var overstått til litt over klokka 20.00.
Særleg stor honnør til «den eldre garde» som er fotegåande. Dei stiller alltid opp og støttar oss på basaren, og mange støttar oss i tillegg med gevinstar.
Julegrantenning i Vågsvåg søndag 30 november 2014
Tradisjon tro møtte Tpm opp i Vågsvåg for å pille til tenning av juletreet. Det bar en mørk stille kveld, litt kaldt som er normalt for årstiden. Der var bygdefolk som sang mens de gikk rundt treet. Etterpå var det litt spilling inne til julesang før kaffi og litt å bite i.
Julespilling i Måløy / Fastlandet søndag 14 des. 2014
Denne dagen var det uvær med masse vind, slik brua sto i fare for å bli stengt.
Tpm møtte opp på Måløy Brygge utenfor Rema og spilte juletoner for de som var der. Etterpå bar det over brua til Storsenteret og juletoner der. Kjekt å skape julestemning. Johan avtalte kake fra Frantzen som takk for spillingen.
Julekonsert i kirka 21. des. 2014
Tradisjonell julekonsert. I år var det Måløy sanglag som arrangerte med samme opplegg som alltid.
TPM spilte sist. Vi spilte først Silent Night og så Nordnorsk julesalme. Vi avsluttet med Deilig er jorden der Jon Inge spilte flott overstemme på siste vers i lag med organisten Kiis. Fin gjennomført konsert.
Julegaver
Arne og Asta - Asaliablomster
Lisbeth – fine matprodukter fra Oliviers
Isak Søraa – kurv med julegodis


13. Takk frå styret
Styret vil rette stor takk til medlemmane for positiv haldning og godt frammøte på øvingar og arrangement. Vi takkar og dirigenten vår, Lisbeth Våge for god innsats og positivt samarbeid. Vi vil og i årsmeldinga takke bedrifter og enkeltpersonar som har støtta Torskangerpoll musikklag økonomisk , og alle som har møtt fram på arrangementa våre i 2014.Spesiell takk til Isak Søraa som konserterte med oss i Elvisprosjektet.
HelsingStyret i Torskangerpoll musikklag
Reidunn Øksdal –Terje Våge –John Inge Våge –Eli Refvik –Johan Einar Wåge.
Årsmeldinga for 2014 er godkjend i styret .